Főtámogatónk

Fogyatékossági támogatás

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm.rendelet rendelkezik a fogyatékossági támogatásról.

A fogyatékossági támogatás iránti igényt “Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra” című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságánál, a fővárosban a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál.

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa – bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa – által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap) eredetiben vagy hiteles másolatban.

A kérelem benyújtásakor igazolni kell a magyarországi lakcímet a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal vagy az arról készült másolattal. Ha a kérelmező a lakcímét nem igazolja, az Igazgatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervet megkeresi az adatszolgáltatás érdekében.

Ha a kérelmező a kérelemhez az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az Igazgatóság a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció megküldésével

a) a súlyos fogyatékosság fennállása,
b) az önkiszolgálási képesség,
c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,
d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja

kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértői bizottságot.

A kérelmező a súlyos fogyatékosság minősítése céljából személyes megjelenésre kötelezhető. Ha a kérelmező a jogkövetkezményekről való tájékoztatást tartalmazó felhívás ellenére nem jelenik meg, az Igazgatóság az eljárást megszüntetheti.

Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg.

A fogyatékossági támogatást a megállapító hatóság havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja.