Főtámogatónk

Működési szabályzat

A közhasznú szervezet bevételi és költségfajtái az alábbiak:

A közhasznú szervezet bevételei:

13./ A közhasznú szervezet költségei:

 1. A Működési Szabályzatot a Kuratórium – az Alapító Okiratban foglaltak maradéktalan betartása mellett – az egyes pontok végrehajtására vonatkozó részletes szabályozás céljából hozta létre.
 2. A Működési Szabályzatot a Kuratórium az alakuló űlésén fogalmazta meg és fogadta el egyhangúlag.
 3. Az alapító, az Alapítvány képviseletére és vagyonának kezelésére 3 fős kuratóriumot jelölt ki. (Alapító Okirat 5. pont)
 4. Az Alapítvány nyitott bármely szervezet vagy magánszemély felé minden kérdésben, amely nem áll szemben az Alapítvány céljaival.
 5. Az Alapítványhoz bármely magyar, vagy külföldi természetes, illetve jogi személy csatlakozhat, amennyiben vállalja annak pénzbeli vagy természetbeli támogatását.
 6. Az Alapítvány megszűnik a Ptk 74. E§-ban meghatározottak szerint. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát az Országos Medical Alapítványra hagyja (1081 Budapest, Népszínház utca 13.) azzal a megkötéssel, hogy azt Osteogenesis Imperfecta nevű betegségben szenvedők támogatására használja fel.
 7. Az Alapítvány működése:
  1. Az Alapítvány részére felajánlott adomány nagyságára tekintet nélkül minden adományozó neve az erre a célra létesített Alapítványi évkönyvben feltüntetésre kerül. A nevük mellőzését kérő adományozókat névtelen bejegyzéssel, – a többször adományozókat annyiszor vezetjük be az Alapítványi Évkönyvbe, ahányszor támogatta az Alapítvány céljait. Az Alapítványi Évkönyvet számítógéppel vezetjük és havonta egyszer nyomtatjuk ki.
  2. A Kuratórium, igazolást állít ki az adományozás évét követő év január 31. napjáig, az Alapítványnak bármely módon adományt juttató adóalanyok részére. Az igazoláson a törvény értelmében meg kell jeleníteni az adományozó adószámát, vagy adójelét, – ezt az adatot, valamint az adományozó nevét, címét az adományozáskor, de legkésőbb, a tárgy év december 31ig kell megadni az Alapítvány felé. Az adóigazolásokat január 30-ig postán az adóalanyoknak meg kell küldeni.
  3. A Kuratórium dönt az Alapítvány vagyonának kezeléséről, befektetéséről, és az Alapító Okirat 4. pontja szerinti felhasználásáról. (Alapító Okirat 8/1. pont).
  4. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, az ülést megelőző nyolc napos időközzel. A meghívóban a napirendi pontokat közölni kell. (Alapító Okirat 5/8. pont). A meghívás levélben, e-mailben vagy faxon történhet.
  5. A Kuratóriumi ülés helyét, idejét és napirendi pontjait, az ülést megelőző 8 napon belül az írott sajtó útján közzé kell tenni, és az Alapítvány székhelyén ki kell függeszteni azzal, hogy a Kuratórium ülése nyilvános.
  6. A kuratórium évente legalább kétszer, de szükség szerint ülésezik.
  7. A kuratórium határozatképes, ha a Kuratórium ülésén mindhárom kuratóriumi tag jelen van. (Alapító Okirat 6. pont)
  8. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel – nyílt szavazással – hozza (Alapító Okirat 5. 7 pont).
  9. Ha olyan ügyben kell dönteni, mely nem tudja kivárni a nyolc nap, vagy annál későbbi döntéshozatalt, akkor a következőképpen kell eljárni: Ha az ügy előterjesztője kuratóriumi tag, akkor a tag, írásban megfogalmazza az ügyet és a megoldásra vonatkozó határozati javaslatot. Az írásos anyagokat e-mailben, faxon, vagy elsőbbségi postán megküldi a kuratórium elnökének, aki hasonló módon megküldi a harmadik kuratóriumi tagnak az írásos anyagokat és a határozati javaslatot.
   Ha az előterjesztő egyéb személy, akkor az ügyet a kuratórium elnöke fogalmazza meg és a fentebbi módon, megküldi az írásos anyagokat, és a határozati javaslatot a kuratórium tagjainak. A kuratórium tagjainak egyértelműen kell közölniük, hogy egyetértenek-e a határozati javaslattal vagy nem. Ha nem, akkor módosító javaslatot tehetnek.Az írásos üzenetváltást mindenkor addig kell folytatni, amíg mindenki egyértelmű igennel vagy nemmel válaszol, vagy kifejezi tartózkodását.
   Ezután a határozat az aktuális sorszámmal bekerül a Határozatok Könyvébe, és mögé kell tenni a határozathozatal teljes levelezését.
  10. A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Zárt ülést személyiségi, vagy adatvédelmi okokból lehet elrendelni. Zárt ülés elrendeléséhez a Kuratórium tagjainak egyhangú határozata szükséges. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit folyamatos számozással kell ellátni. A Kuratórium ülésein hozott határozatoknak tartalmazniuk kell:
   • A döntés pontos tartalmát,
   • Időpontját,
   • Hatályát,
   • Titkos szavazás kivételével a javaslat ellen, illetve mellett szavazók személy szerinti megnevezését. (Alapító Okirat 5/8. pont)

   A Kuratórium határozatait a jegyzőkönyvben külön ki kell emelni és naptári évenként, egytől induló sorszámozással kell ellátni. (Alapító Okirat 5.8 pont)

  11. A Kuratórium döntéseiről az elnök, nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A Határozatok könyvében, fel kell tüntetni:
   - a döntések tárgyát,
   - tartalmát,
   - a döntéshozatal időpontját,
   - hatályát,a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók számarányát,
   - a határozat végrehajtási határidejét,
   - a végrehajtásért felelős személyt. (Alapító Okirat 5.8 pont).
  12. meghozott döntésekről az érintetteket a határozathozataltól számított 8 napon belül írásban, ajánlott levél formájában értesíteni kell. A nagy nyilvánosságot érintő kérdések vonatkozásában hozott döntéseket az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán is ki kell függeszteni. (Alapító Okirat 5.8)
  13. A Kuratórium döntései nyilvánosak. A Kuratórium a döntései nyilvánosságáról oly módon gondoskodik, hogy a döntéseket a meghozataluktól számított 8 napon belül az írott sajtóban közzé teszi. (Alapító Okirat 5.8)
  14. Bárki az Alapítvány irataiba betekinthet. Az irat-betekintési jog csak akkor korlátozható, ha az érintett irat titokvédelmi, személyiségi jogsértéssel járhat. Az iratbetekintést az Alapítvány székhelyén (2400 Dunaújváros, Batsányi J. u. 15. 8/2) az Alapítványhoz erre vonatkozóan érkezett írásos kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a Kuratórium elnöke köteles biztosítani, a kérelmezővel egyeztetett időpontban. (Alapító Okirat 5.8pont).
  15. Az Alapítvány szolgáltatásait az alapítványi célokkal összhangban, az alapítványi céloknak megfelelően bárki igénybe veheti. Az igénybevétel lehetőségéről az Alapítvány évente legalább egyszer, a Dunaújvárosi Hírlapban megjelentetett közlemény útján köteles tájékoztatást adni (Alapító Okirat 5.8 pont).
  16. Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.A Kuratóriumi tagok nem függhetnek az Alapítótól, nem lehetnek az Alapítóval munka, illetve egyéb függőségi viszonyban álló személyek.

   A vezető tisztségviselő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Alapító Okirat 10. pont)

 8. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b. pont), élettársa, (továbbiakban hozzátartozó) határozat alapján a kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.(Alapító Okirat 5/9. pont)
 9. Megszűnik a Kuratóriumi tagsága annak a személynek, aki a Kuratórium ülésein két alkalommal meghívása ellenére sem vesz részt és távollétét nem menti ki. Úgyszintén megszűnik a Kuratóriumi tagság a tag halálával, lemondással és az erre szóló megbízásnak az Alapító általi visszavonásával. Ilyen esetben az Alapító jogosult új kuratóriumi tagot megnevezni. (Alapító Okirat 6. pont)
 10. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke Balikáné Bartis Éva képviseli. (Alapító mOkirat 7. pont)
 11. Balikáné Bartis Éva, a Kuratórium elnöke, az Alapítványt akként jegyzi, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá nevét önállóan aláírja.
 12. A Kuratórium működésére vonatkozó egyéb szabályokat a Kuratórium Működési Szabályzata tartalmazza, melyet a Kuratórium alakuló ülésén egyhangúlag fogad el.
 13. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre köteles fordítani. (Alapító Okirat 8/8. pont)
 14. A közhasznú szervezet az államháztartás rendszerétől – normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételét a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. (Alapító Okirat 11. pont)
 15. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. (Alapító Okirat 11. pont)
 16. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által igénybe vehető szolgáltatás illetve társadalmi szervezet által tagjainak tagsági jogviszony alapján nyújtott a létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 17. A közhasznú szervezet bármelyik cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
 18. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, váltót, hitelt, illetve más megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 19. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozásának fejlesztéséhez, – közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás rendszereitől kapott támogatást hitelfedezetként, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel.
 20. A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készíteni, melyet a legfőbb szerv fogad el. (Alapító Okirat 11. pont)
 21. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (Alapító Okirat 8/8. pont)
 22. Az Alapítvány céljainak megvalósítását és működését a bevételeiből biztosítja.
  1. Az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás ill. adomány.
  2. Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
  3. Egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
  4. A szervezet eszközeinek befektetéseiből származó bevétel.
  5. Egyéb más jogszabályban meghatározott bevétel.
  6. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
  1. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
  2. Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekeiben felmerülő közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
  3. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
  4. A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások) amely bevételt arányosan kell megosztani.A közhasznú szervezet nyilvántartási, ill. egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

   Az alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az évi beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

   A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

   • Számviteli beszámolót,
   • Költségvetési támogatás felhasználását,
   • A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
   • A cél szerinti juttatások kimutatását,
   • A központi költségvetés szervtől elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kissebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatás mértékét, illetve összegét,
   • közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.
  5. Az Alapítvány a közhasznú szervezetekre vonatkozó nyilvántartási és könyvvezetési szabályokat alkalmazza. Az Alapítvány ún. kettős könyvelést vezet.
  6. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az évi beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, mely jelentés elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet (az Alapítvány székhelyén a Kuratórium elnökével előre egyeztetett időpontban), illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
  7. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozást rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
  8. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet felett az adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerinti Adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú működés keretében a reá irányuló szabályok szerint az Ügyészség látja el.
  9. Az Alapítvány vagyona felét meg nem haladó mértékben, gazdasági társaságban is részt vehet, vagyona 35%-át meghaladóan azonban kötelezettséget csak bankgarancia mellett vállalhat. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
  10. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (Alapító Okirat 6. pont)
  11. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyvének átadása utólag, személyesen, nem postai úton történik.
  12. A bank felé önállóan eljárhat Balikáné Bartis Éva és egy kuratóriumi tag. A kuratórium által elfogadott célok megvalósítására történő részkifizetéseket a kifizetésre jogosultak teljesítésarányosan egyenlíthetnek ki.